Úvodné ustanoveia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti KARA Trutnov, a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby , se sídlem Bratislava - Ružinov, Košická 16658/58, PSČ 821 08, identifikační číslo: 3597653 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „internetový obchod“), ktorý sa nachádza na adrese http://www.karatrutnov.sk (ďalej len „webová stránka“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti – na tieto obchodné prípady sa vzťahuje obecná zákonná úprava pre kúpnu zmluvu obsiahnutá v zákone č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).

1.3. Vystavenie tovaru na webovej stránke nie je ponukou v zmysle ustanovenia § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní internetového obchodu. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené vo webovom rozhraní internetového obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

2.2. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní internetového obchodu platia iba pre prípady, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenské republiky.

2.3. Pre objednanie tovaru vloží kupujúci tovar do nákupnej tašky a ďalej sa riadi pokynmi uvedenými v rámci nákupného procesu. Kupujúci vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o možnosti prihlásenia stávajúceho zákazníka a o dodacích údajoch kupujúceho.

2.4. Po potvrdení údajov v objednávkovom formulári bude kupujúci vyzvaný k zadaniu spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru.

2.5. Po potvrdení spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru a pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.6. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám..

Cena tovaru, platobné a doručovacie podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa spôsobu platby, ktoré predávajúci na webovej stránke uviedol. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.2. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.3. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie možné vzájomne kombinovať.

3.4. Tovar je doručovaný Expresnou balíkovou službou. 

3.5. Pri prevzatí tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci stvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné medzi inými odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

4.2. Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829, odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať medzi inými na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. 

4.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a, ak to možné, v pôvodnom obale.

4.4. V lehote štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcemu podľa čl. 4.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený alebo opotrebený.

4.5. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok kupujúci.

4.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, prípadne v hotovosti poštovou zloženkou či inak na základe vzájomnej dohody, a to najneskôr do (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar postúpi alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Zodpovednosť za vady, záruka

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2158 a násl. občianskeho zákonníka).

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim popisované, alebo na základe ním vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

5.3. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, pokiaľ nie je na tovare alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína bežať od odovzdania tovaru kupujúcemu; ako bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, beží od doručenia tovaru do miesta plnenia. Záruční doba sa zastavuje od okamžiku uplatnenia reklamácie do doby, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať po vybavení reklamácie. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného výrobku, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene vadnej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba iba na vymenenú súčasť tovaru.

5.4. Reklamáciu je absolútne nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako náhle sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

5.5. K reklamácii je nutné doložiť doklad osvedčujúci prevzatie tovaru, poprípade záručný list, ako bol vystavený, samotný tovar v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný a označiť reklamovanú vadu tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady.

5.6. Kupujúci uplatní reklamáciu zaslaním tovaru na adresu predávajúceho. Ďalej je kupujúci povinný špecifikovať, akým spôsobom sa vada prejavuje, a uviesť voľbu práva zo zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje.

5.7. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

b) na odstránenie vady opravou tovaru,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy v súlade s ustanovením § 2107 občianskeho zákonníka.

5.8. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.9. Pre prípad uplatnenia práva na odstránenie vady opravou veci má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobku.

5.10. Za vadu tovaru nie je možné považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia vonkajším vplyvom alebo iného nesprávneho zásahu kupujúceho či tretej osoby.

Ďalšie práva a povinnosti a zmluvných strán

6.1. Kupujúci nadobúda vlastníctva k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.2. Kupujúci je povinný vyberať tovar tak, aby zvolený druh a veľkosť tovaru odpovedali potrebám kupujúceho. Kupujúci pred zakúpením tovaru vezme v úvahu účel užitia, prevedenia, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru.

6.3. V prípade, že je spôsob užívania tovaru stanovený v návode na užívanie, je kupujúci povinný sa s týmto návodom pred začiatkom užívania tovaru zoznámiť a týmto sa riadiť.

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.

6.5. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

6.6. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

6.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

Záverečné ustanovenia

7.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.

7.2. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať, pričom aktuálne znenie obchodných podmienok je vždy umiestnené na webových stránkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7.3. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

7.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

7.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7.6. Dozor nad dodržovaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia. Predávajúci týmto v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení informuje, že Česká obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ako spotrebiteľom. Kupujúci nájde bližšie informácie na webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk

7.7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dance online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. 

7.8. Tieto obchodné podmienky sú účinne od 25. 5. 2018.

Nový účet

Máte už u nás účet?
Namiesto toho sa prihláste Alebo Resetovať heslo